Tutustu liiton sääntöihin

Sisältö

1 § Nimi ja kotipaikka

2 § Tarkoitus

3 § Toimintamuodot

4 § Jäsenyys

5 § Jäsenyyden päättyminen

6 § Jäsenmaksut

7 § Liitolle annettavat tiedot

8 § Liiton toimielimet

9 § Varsinainen liittokokous

10 § Ylimääräinen liittokokous

11 § Kokouskutsu

12 § Äänioikeus

13 § Hallitus

14 § Hallituksen tehtävät

15 § Vaalivaliokunta

16 § Toimitusjohtaja

17 § Liiton nimenkirjoittaminen

18 § Tilikausi ja tilintarkastus

19 § Ilmoitus työtaistelusta

20 § Jäsenen tai liiton toimeenpanema työtaistelu

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja

22 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

23 § Sisäiset ohjesäännöt

24 § Harmaan talouden torjunta

 

1 § Nimi ja toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiinteistötyönantajat ry, ruotsiksi Fastighetsarbetsgivarna rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Real Estate Employers. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kaikkien kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittinen edunvalvoja.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1. neuvottelee edustamiaan toimialoja koskevat työehtosopimukset,
2. valvoo jäsentensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa, toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen välttämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana,
3. ohjaa ja neuvoo jäseniään työoloja ja yritystoiminnan harjoittamista koskevan lainsäädännön ja liittoa ja sen jäseniä sitovien sopimusten soveltamisessa,
4. harjoittaa tutkimustoimintaa,
5. tarjoaa koulutusta ja neuvontaa sekä laatii tilastoja ja muita tarvittavia selvityksiä,
6. seuraa toimialoja koskevia ajankohtaisia tapahtumia ja ryhtyy tarvittaessa riittäviin toimenpiteisiin jäsenkunnan etujen turvaamiseksi,
7. seuraa toimialojensa elinkeinotoiminnan kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa sekä tekee näihin liittyen aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja,
8. edistää terveitä liiketoimintamuotoja ja vahvistaa alan ulkoista kuvaa siten, että se perustuu tosiasioihin ja vastaa alan todellista merkitystä,
9. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, eri sidosryhmien edustajiin ja tiedotusvälineisiin,
10. seuraa toimialojensa kansainvälistä kehitystä ja osallistuu alan järjestöjen kansainväliseen toimintaan,
11. antaa viranomaisille lausuntoja jäseniään koskevissa kysymyksissä ja avustaa jäseniään niiden asioidessa viranomaisten kanssa,
12. toimii muilla vastaavilla tavoin liiton tarkoituksen toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

4 § Jäsenyys

Liiton jäseniksi voidaan hyväksyä kiinteistöpalveluja tuottava oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai luonnollinen henkilö toiminimen haltijana, kiinteistöalalla työnantajana toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai luonnollinen henkilö toiminimen haltijana taikka kiinteistöalan työnantajia edustava oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäseneksi hyväksytty kuuluu liiton kautta myös niihin yhdistyksiin, jonka jäsenenä liitto on.

Jäsenen on noudatettava liiton sääntöjä sekä täytettävä niihin ja liiton tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa.

Jäsen ei saa tehdä työehtosopimusta ilman liiton hyväksymistä. Tämä ei koske jäsentä, joka kuuluu muuhun työnantajaliittoon.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti liiton hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet.

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaa sen tammi- tai heinäkuun alusta lukien, joka ensiksi seuraa, kun kuusi (6) kuukautta on kulunut ilmoituksen tekemisestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai joka on tahallaan rikkonut näitä sääntöjä tai lain tai sääntöjen mukaisessa järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai joka toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa liittoa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, kun jäsen luopuu jäsenyyden perustana olevasta toiminnastaan tai asetetaan konkurssiin.
Kun hallitus erottaa jäsenen, tulee erottamista koskeva päätös voimaan heti.

Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsenyyden päättymistä erääntyneet maksut, mutta menettää kaikki jäsenoikeutensa liitossa eroamisilmoituksesta tai erottamispäätöksestä lukien.

Eronneen tai erotetun jäsenen liitolle suorittamia jäsenmaksuja ei palauteta eikä tällainen jäsen ole oikeutettu saamaan mitään osaa liiton varoista.

6 § Jäsenmaksut

Jäsen maksaa varsinaisen liittokokouksen vahvistaman jäsenmaksun vuosittain.

7 § Liitolle annettavat tiedot

Jäsen on velvollinen antamaan liitolle jäsenmaksun laskennan perusteeksi vuosittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä tiedot edellisen kalenterivuoden työntekijöistä ja toimihenkilöistä ja heille maksetuista palkoista sekä liiton pyytämät muut toimialaan liittyvät tiedot tilastollisia ja muita tarkoituksia varten.

Näin saadut jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina, ellei jäsen ole antanut lupaa niiden julkistamiseen.

8 § Liiton toimielimet

Liiton päätösvaltaa käyttävät jäsenet liittokokouksessa.

Liiton toimielimiä ovat hallitus ja vaalivaliokunta. Hallitus voi asettaa toimikaudekseen muita valiokuntia käsittelemään ja valmistelemaan eri toimialoja koskevia asioita. Hallitus hyväksyy valiokuntien toimintaperiaatteet.

9 § Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain syyskuun-marraskuun aikana.

Liittokokouksessa:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeudet.
3. Esitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä niistä toimenpiteistä, jotka toimintakertomus tai tilintarkastuskertomus saattaa aiheuttaa.
6. Esitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle tilikaudelle.
7. Päätetään jäsenmaksuperusteiden yksikköhinnat sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Päätetään liiton hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista.
10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
12. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
13. Päätetään vaalivaliokunnan jäsenmäärästä ja valitaan vaalivaliokunnan jäsenet.
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin nimetään vastuunalainen tilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.
15. Päätetään hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista.

Varsinaisen liittokokouksen käsittelyyn tarkoitetut esitykset on toimitettava kirjallisena liiton hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista liittokokousta.

10 § Ylimääräinen liittokokous

Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyn varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen on tällöin viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kutsuttava koolle liittokokous.

11 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu liittokokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellä, sähköpostilla tai faksilla ilmoitettuun osoitteeseen.

12 § Äänioikeus

Liittokokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni ja tämän lisäksi niin monta ääntä kuin sen edellisenä kalenterivuonna liitolle maksama jäsenmaksu on täysiä kahdensadan (200) euron suuruisia eriä. Millään jäsenellä ei voi olla kuitenkaan ääniä enempää kuin 1/10 liittokokouksessa edustettuna olevasta kokonaisäänimäärästä. Edellytys äänioikeudelle liittokokouksessa on, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu liitolle heinäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan enintään kaksi (2) varajäsentä, 1. varajäsen ja 2. varajäsen.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinnassa on otettava huomioon, että jäsenten eri toimialat, koko ja maantieteellinen sijainti tulevat tasapainoisesti edustetuiksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä kokouksessa.

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm:

1. johtaa liiton toimintaa sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti,
2. kutsua koolle liittokokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat,
3. ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja,
4. vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta,
5. päättää valiokuntien perustamisesta, päättää niiden ohjesäännöt ja tehtävät sekä jäsenten määrät ja nimittää jäsenet,
6. palkita liiton toiminnassa ja kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt liiton ansiomerkeillä,
7. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet,
8. nimetä liiton edustajat elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin yhteistyö- ja valmisteluelimiin.

15 § Vaalivaliokunta

Liiton vaalivaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) kalenterivuodeksi kerrallaan varsinaisessa liittokokouksessa valittua jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enintään puolet voi olla liiton hallituksen jäseniä. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii liiton toimitusjohtaja.

Vaalivaliokunta valmistelee liittokokoukselle esityksen liiton hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta.

Vaalivaliokunta ottaa vastaan liiton jäsenten ehdotuksia henkilövalintoja varten. Ehdotukset vaalivaliokunnalle on tehtävä viimeistään kuukautta ennen varsinaista liittokokousta.

Liittokokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen.

Vaalivaliokunnassa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

16 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1. hoitaa liiton hallintoa ja toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
2. vastata yhdessä hallituksen kanssa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä liiton kehitystoiminnasta
3. valmistella hallituksen, vaalivaliokunnan ja muiden valiokuntien kokoukset, esitellä niissä käsiteltävät asiat ja huolehtia niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta
4. huolehtia hallituksen apuna liiton varojen hoidosta ja kirjanpidosta
5. huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, alan järjestöjen ja jäsenkunnan välillä
6. johtaa liiton elinkeino- ja työehtosopimuspoliittista toimintaa
7. ottaa ja erottaa liiton toimiston henkilökunta. Toimitusjohtajan välittömien alaisten työsuhde-ehdoista päättää hallitus.
8. hoitaa muut asiat, jotka hallitus hänelle antaa.

17 § Liiton nimenkirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin erikseen yksin sekä ne henkilöt, jotka hallitus erikseen määrää, kaksi yhdessä.

18 § Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on esitettävä tilintarkastajille toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista liittokokousta.

19 § Ilmoitus työtaistelusta

Jos jäsentä uhkaa tai on kohdannut työtaistelu, on siitä heti ilmoitettava liiton toimitusjohtajalle ja hallitukselle, joiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Jäsen on velvollinen antamaan liitolle selvityksen työtaistelun syistä sekä seikoista, joilla on merkitystä asian ratkaisemiselle.

20 § Jäsenen tai liiton toimeenpanema työtaistelu

Liiton jäsenen, joka aikoo ryhtyä työtaisteluun, tulee siitä sekä sen syistä, laajuudesta ja lopettamisen ehdoista etukäteen ilmoittaa liiton toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Työtaisteluun voidaan ryhtyä ainoastaan, jos hallitus antaa siihen suostumuksensa. Hallituksen on käsiteltävä tällainen asia kiireellisenä.

Liiton toimeenpanemasta työsulusta ja sen lopettamisesta päättää hallitus.

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja

Liiton jäsen ei saa työtaistelutoimenpiteen kestäessä käyttää työssään toisen työnantajan palveluksessa työtaisteluun ryhtyneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä.

22 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä kiinteistöalan etuja ajaviin tarkoituksiin sillä tavoin kuin liiton purkamisesta päättävä kokous määrää.

23 § Sisäiset ohjesäännöt

Näitä sääntöjä voidaan täydentää sisäisin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyslain, muiden lakien tai näiden sääntöjen kanssa. Ohjesäännöistä päättää liittokokous.

24 § Harmaan talouden torjunta

Jäsen on velvollinen noudattamaan liiton eettisiä ohjeita.

Jäsen, joka tuottaa palveluja tilaajavastuulain piirissä oleville tilaajille, on velvollinen antamaan yritystä koskevat tiedot rekisteriin, josta tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot palveluntoimittajasta ja tämän kaikista alihankkijoista.

Lisäksi jäsen on velvollinen hankkimaan jokaiselle työntekijälleen kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee työsuhteen laillisuuden edellyttämät tiedot liiton eettisten ohjeiden mukaisesti.

Kiinteistöpalvelut ry:n liittokokous hyväksynyt Jyväskylässä 4.10.2013