Alan ammattilaisten osaamisella on väliä

Koulutuksen määrä ja laatu turvattava

Kiinteistöpalvelualan ammattilaisilla on keskeinen rooli Suomen suurimman kansallisvarallisuuden, kiinteistöjen, hoitamisessa ja arvon säilyttämisessä. Muuttuvat asiakastarpeet ja alan vahva teknistyminen ovat johtaneet siihen, että yritykset tarvitsevat yhä monipuolisempia ja ammattitaitoisempia osaajia.

Kiinteistöpalvelualan koulutuksen aloituspaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa riittävästi eri koulutusasteille eri puolille Suomea. Työelämälähtöinen koulutusjatkumo ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutasolle takaa palvelujen laadun ja lisää alan houkuttelevuutta. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen työuran eri vaiheissa edistää jatkuvan oppimisen tavoitetta.

Työelämälähtöisyys ja oppimistulosten laatu keskiöön

Työnhakijoiden riittämätön tai vanhentunut osaaminen on keskeinen syy kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan. Alan tehtävät ovat monipuolistuneet, ja laadukas työ edellyttää tekijöiltä entistä vahvempaa osaamista. Opetushallinnon toimenpiteitä kiinteistöpalvelualan työelämälähtöisten koulutusrakenteiden ja osaamissisältöjen uudistamiseksi on kiirehditty hajanaisen ja päällekkäisen ammatillinen koulutuksen ja riittämättömän korkeakoulutustarjonnan takia.

Ammatillisen koulutukseen tehtyjen uudistusten ansiosta kiinteistöpalvelualan ammatilliset tutkinnot vastaavat aiempaa paremmin työelämän tarpeita. Osaamissisältöjen työelämävastaavuuden lisäksi on tärkeää, että oppimistulokset ovat tasalaatuisia ja toisiinsa nähden vertailukelpoisia. Tavoitteena on, että ammatillisten tutkinnon osien näytöt  ja niidne arviointi saadaan entistä yhdenmukaisemmiksi.

Tavoitteena on myös saada vauhtia  vieraskielisen, erityisesti englanninkielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupien määrän lisäämiseen alan eri tutkintoihin.

Kiinteistöpalvelualan koulutus

Esitys: Monipuolinen ja elämänmittainen ura kiinteistöpalvelualalla

Tutustu myös: Katsaus Suomen ammatilliseen koulutukseen